ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.)

ตามที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่สารธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม สกว. ประกาศรับข้อเสนอข้างต้นที่

http://academics.trf.or.th 

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม – 31 มกราคม 2562