ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย
โครงการการวางแนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาพื้นที่วัดบ้านนางอย ตำบลนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โครงการการผลิตรายการสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัลชุดมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ปีที่ 2
โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561
โครงการการผลิตแคนเครื่องหมายการค้า MSU
โครงการออนซอนอีสาน ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี