ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยให้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้ดำเนินการการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 14 /2561 ให้อาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ดำเนินการทำสัญญาเพื่อดำเนินโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนปี62 (901.1 KiB, 119 downloads)

ประกาศผลทุน-fast-track (638.2 KiB, 87 downloads)

ประกาศผลทุน-post-doc (566.3 KiB, 67 downloads)