ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ให้กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการทำประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บันทึกข้อความ

แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ฯ-Fast-track-2562 (237.4 KiB, 98 downloads)

 

1. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

หลักเกณฑ์ทุน-Fast-track-2562-รอบ-2 (379.5 KiB, 134 downloads)

 

2. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

หลักเกณฑ์ทุน-Fast-track-2562-สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (318.2 KiB, 58 downloads)

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทุน-fast-track (99.0 KiB, 53 downloads)