ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ให้กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการทำประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บันทึกข้อความ

[wpfilebase tag=file id=572  tpl=download-button /]

 

1. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

[wpfilebase tag=file id=570  tpl=download-button /]

 

2. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

[wpfilebase tag=file id=571  tpl=download-button /]

 

แบบฟอร์ม

[wpfilebase tag=file id=573  tpl=download-button /]