ภาพโครงการออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองคลังและพัสดุตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ ตามโครงการออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561