ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและพัฒนาทักกษะความสามารถในการทำงานวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในการนี้ หน่วยบริหารงาน เขตพื้นที่ 3 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว มายังกองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ภายใน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ https://webresearch.msu.ac.th ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร 043-754416 ภายใน 1758 หรือ 085-8548088 คุณกรวีร์ (ผู้ประสานงาน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

บันทึกข้อความ ม สารคาม (412.1 KiB, 22 downloads)

CR-1.1 เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (149.5 KiB, 23 downloads)

CMR-1.1 เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (118.0 KiB, 16 downloads)

TOR-เชิงพาณิชย์-2562 (223.4 KiB, 14 downloads)

TOR-ฐานราก-2562 (221.2 KiB, 20 downloads)