ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอ โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

http://ird.stou.ac.th/stouconference

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 025047588 – 9 หรือทาง Email : stouconference@stou.ac.th