ประกาศผลการพิจารณาทุนรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ป.เอก)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ บัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ

ประกาศผลทุนรายได้ปีงบ2562ป เอก (887.5 KiB, 109 downloads)

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

สัญญารับทุนรายได้ป เอกปีงบ2562 (316.5 KiB, 38 downloads)

ใบสำคัญรับเงิน (13.3 KiB, 32 downloads)

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน2562 (40.0 KiB, 37 downloads)