ประกาศผลการพิจารณาทุนรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (บุคลากรสายสนับสนุน)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยจากงานประจำ บัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลทุนรายได้ปีงบ2562บุคลากรสายสนับสนุน (1.0 MiB, 79 downloads)

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

สัญญารับทุนรายได้บุคลากรสายสนับสนุนปีงบ2562 (317.0 KiB, 43 downloads)

ใบสำคัญรับเงิน (13.3 KiB, 34 downloads)

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน2562 (40.0 KiB, 33 downloads)