ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ  งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วม ฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้