ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปี 2562

ตามที่กองแผนงานได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-2562 (524.2 KiB, 166 downloads)

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (68.5 KiB, 56 downloads)

แบบฟอร์ม-มมส บูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-01.2562 (177.5 KiB, 61 downloads)

แบบฟอร์มนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์-01 (41.0 KiB, 56 downloads)

แบบสำรวจความต้องการ (52.5 KiB, 60 downloads)

สัญญามมส บูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-02-62 (53.0 KiB, 53 downloads)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน (38.0 KiB, 52 downloads)

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน (38.5 KiB, 61 downloads)