ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณะชนในปีงบประมาณ 2562 สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ รายละเอียดการขอรับทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศหลักเกณฑ์ทำนุฯมุ่งเป้า-62 (563.5 KiB, 84 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯมุ่งเป้า-62 (153.0 KiB, 49 downloads)