ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สามารถดูตัวอย่างการส่งบทคัดย่อ และเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th