ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy on the Move ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมการประชุมวิชาการ ฯ ได้ทาง http://gg.gg/kpicongress20 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561