ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education”

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12 ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107-108 และ LA 106 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2516 ด้วยการสมัครผ่านระบบ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการผ่าน QR Code ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

HumanRS (418.5 KiB, 23 downloads)