ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ

ประกาศผลทุนหนึ่งคณะฯ-62-ลงนามแล้ว (867.5 KiB, 85 downloads)

2-แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนโครงการหนึ่งคณะฯ-62 (55.0 KiB, 50 downloads)

3-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะฯ-62 (153.5 KiB, 57 downloads)