ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

เอกสารรายละเอียดการประชุม

MMS (6.8 MiB, 25 downloads)