จริยธรรมการวิจัย

เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 2554
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
แบบฟอร์มสำรวจเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์-เพื่อการเรียนการสอน
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง-แบบ-จย.สว-60
แบบฟอร์มการขอต่ออายุโครงการ
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาฯ-เพื่อการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บันทึกข้อความขอชี้แจง-แก้ไข-คกส.-มมส
ปฏิทินกำหนดการประชุม คกส. มมส ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Checklist Ethic ประกอบการยืนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด
Category โครงการที่เข้าข่ายแบบยกเว้น