ขอเชิญเข้าร้วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อน และขยายผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการไปสู่มหาวิทยาลัยลูกข่าย และหน่วยงานที่สนใจทั่วประเทศ วช. จึงเห็นควรกำหนดจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบรายละเอียดการประชุม

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (685.3 KiB, 26 downloads)