ประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

  1. โครงการ Concept Paper งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ชุดโครงการการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกำหนดให้จัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นั้น

ทั้งนี้ ขอประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

 

รายละเอียดโครงการ

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

CLICK

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า 2563

CLICK

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563

CLICK