ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพเพื่อขอรับทุน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประกาศหลักเกณฑการให้ทุนอุดหนุดงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  สามารถดูรายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์-63 (517.7 KiB, 238 downloads)

TemplateResearchProgram (354.0 KiB, 140 downloads)

TemplateResearchProject (358.0 KiB, 156 downloads)

ร่าง-ต้นไม้-แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (258.7 KiB, 140 downloads)

 

ภาคผนวก

รวมไฟล์ภาคผนวก (130.3 KiB, 103 downloads)