ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 2562

ด้วย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 และกำลังดำเนินการต่อสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับศูนย์ส่งเสริม ฯ กำลังดำเนินโครงการค้นหานักวิจัย และพัฒนาโจทย์โครงการวิจัย ภายใต้วงเงินโครงการละ 300,000 บาท ดังนั้น จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Concept Paper งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ชุดโครงการการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 (รายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน-2562 (231.7 KiB, 97 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (20.6 KiB, 60 downloads)

บันทึกข้อความ-ขอส่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (37.0 KiB, 56 downloads)