ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม และเปิดโอกาสให้คณะ / หน่วยงาน / หน่วยงาน / หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจำทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายังกองวิจัย และบริการวิชาการ จำนวน 5  ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

เอกสารแนบ
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-2563 (311.0 KiB, 79 downloads)
แบบฟอร์ม-มมส บูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-01.2563 (177.5 KiB, 65 downloads)
บันทึกประกาศทุน-2563 (40.5 KiB, 56 downloads)