ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

2. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

3.  หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ

ว-2741-ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน-ปีงบ-2562 (32.1 KiB, 103 downloads)

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน-ปีงบ-2562 (83.1 KiB, 86 downloads)

หลักเกณฑ์การให้ทุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา-ปีงบ-2562 (81.2 KiB, 67 downloads)

ทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการวิจัย-ปีงบ-2562 (66.7 KiB, 103 downloads)

ทุนประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-ปีงบ-2562 (66.2 KiB, 98 downloads)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ป.โท

มมส-โท-01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ป โทปีงบประมาณ2562 (387.5 KiB, 42 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ป.เอก

มมส-เอก-01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ป เอกปีงบประมาณ2562 (387.5 KiB, 41 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสายสนับสนุน

มมส-บุคลากร-01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-สายสนับสนุนปีงบประมาณ2562 (398.0 KiB, 50 downloads)

แบบฟอร์มทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ (99.0 KiB, 48 downloads)

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนอาจารย์

แบบฟอร์มทุน-post-doc (132.0 KiB, 55 downloads)