ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Biomedical Research และ Social Science and Behavioral science research

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Biomedical Research และ Social Science and Behavioral science research
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยวิทยากร
1. ผศ.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น