ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเภท “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า”และ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อให้การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ภายในคณะ/หน่วยงานของท่าน และขอเชิญชวนท่านหรือบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน เขียนและส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (398.8 KiB, 30 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (150.5 KiB, 41 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2563 (151.0 KiB, 53 downloads)