กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยแบบแผนบูรณาการ”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยแบบแผนบูรณาการ” วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม