ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบประกาศ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1.1 MiB, 44 downloads)