ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนถบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนถบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบประกาศ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2563 (189.1 KiB, 52 downloads)