ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพเพื่อขอรับทุน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประกาศหลักเกณฑการให้ทุนอุดหนุดงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ท 21 กันยายน 2561  สามารถดูรายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบประกาศ

TemplateResearchProgram (354.3 KiB, 104 downloads)

ประกาศหลักเกณฑ์-63 (630.6 KiB, 124 downloads)

TemplateResearchProject (357.3 KiB, 89 downloads)