กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติ จาก  รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีภายวิจัย เป็นประธานเปิดงานและ นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน ในโครงการดังกล่าวได้ MR.ADRIAN RODERICK PLANT มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว