กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ารวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิขัยแห่งชาติประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุรโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ คือ
1.เครื่องทรีตเมล็ดพันธุ์โดยใช้พลาสมาเพื่อเพิ่มอัตราการงอก ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.อาทิตย์ฉิ่งสูงเนิน
2.การพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์
3.การพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลผ่านรูปแบบจำลองระดับอะตอมทางคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ และ ผศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ

และบูทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัล Bronze Award จากการบูทนิทรรศการภายในงาน