กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอ)ระชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะจัดขึ้นวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และสามารถตอบกับแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (144.0 KiB, 57 downloads)