กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก