ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว: IAD Award ) ประจำปี 2561 “

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการตอสัตว์ฯ นั้น
เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว ส่งเอกสารตามแบบไปยัง สพสว. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์มได้ที่ http://www.labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/287-award.html