ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2561 แก่อาจารย์นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่รียบร้อยแล้ว กองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงใคร่ขอแจ้งผลการพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ครั้งที่ 8-2561 (196.5 KiB, 36 downloads)

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบีนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 8-2561 (130.1 KiB, 19 downloads)