กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจัด ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจัด ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม