ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจาปี 2561 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ The 11th National and International Fisheries Conference วนั ที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561
ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า” For Sustainability of Fisheries and Aquatic Resources

Link : http://www.fishtech.mju.ac.th