กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คนใหม่