ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2561 แก่อาจารย์นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่รียบร้อยแล้ว กองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงใคร่ขอแจ้งผลการพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

ประกาศผลการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรฯ ครั้งที่ 5-2561 (366.4 KiB, 94 downloads)

ประกาศผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ครั้งที่ 5-2561 (326.7 KiB, 90 downloads)