กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม