ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับบนานาชาติ โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางฉวีวรรณ  อรรคเศรษฐัง ผู้อำนวนการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในงาน โดยโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับ ได้รับการตอบรับจากนิสิตจากหลายคณะเข้าร่วมโครงการ  ในโครงการดังกล่างได้มีเรื่องบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ประมวล  และ เรื่อง เทคนิคการนำเสนองานวิจัยต่อหน้าสาธารณชน โดย รองศาสตราจารย์ วัลยา สุทธิขำ