ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(Research Management System)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(Research Management System) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาร ในการใช้งานระบบการจัดการวิจัยฯ เพื่อให้บุคลากรในมหาลัย สามารถอัพเดทข้อมูลได้ด้วยตัวเองได้