เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและงานวิจัยจากงานประจำ

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการ บ่มเพาะสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นนั้นเพื่อการพัฒนานักวิจัยสายสนันสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ ที่สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนันสุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและงานวิจัยจากงานประจำ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 โดยส่งใบตอบรับกับมายังกองวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-754416 หรือเบอร์ภายใน 1757 (นางเมษา ศรีสมนาง)

เอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและงานวิจัยจากงานประจำ (95.3 KiB, 41 downloads)