ประมวลภาพโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7 ปีที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2561