กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม-มมส บริการวิชาการมุ่งเป้า.2561 (141.5 KiB, 33 downloads)

แบบรายงานฉบับสมบูรณ์-2561 (66.0 KiB, 24 downloads)

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า (38.0 KiB, 17 downloads)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า (38.0 KiB, 15 downloads)

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (68.5 KiB, 18 downloads)

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (68.5 KiB, 18 downloads)

มมส -ใช้ประโยชน์-01 (41.0 KiB, 21 downloads)

เอกสารประกาศผลการพิจารณาบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า 2561 (264.1 KiB, 50 downloads)

Downloads ปกรายงาน (680.9 KiB, 22 downloads)