ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อส่งเสริมและนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสารมาถรนำไปสู่โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสทีไดรับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อ ยอดผลงานจากองค์ความรู้พื้นฐานขของผู้นำเสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์
ประกาศรับข้อสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่งวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษยน 2561