ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th RajamangalaSurin National Conference และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 and The 1st Rajamangala Surin International Conference (9th RSNC & 1st RSIC)
“เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” “Academic Network Bridge through Research” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
กิจกรรมและกำหนดการ – เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
– วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) วันที่ 21 เมษายน 2561
– ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน วันที่ 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561
– วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
– ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
– ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน วันที่ 13 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2561
– นำเสนอในงานประชุมวิชาการ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561