เชิญชวนเข้าร่วมสัมนนาวิชาการ เรื่อง ” นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3

อาคาร สยามบรมราชกุมารี สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์