ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ​ซึ่งหมดเขตรับสมัครไปแล้วนั้น ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน  สามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 (479.1 KiB, 67 downloads)